Понеділок, 21.10.2019, 08:31
Вітаю Вас Гість | RSS

Мій сайт

Меню сайту
Категорії розділу
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Витяг з колективного договору

Загальні положення

Колективний договір між адміністрацією комунального закладу «Маріупольська загальноосвіт­ня школа І–ІІІ ступенів № 23» і комітетом профспілки працівників освіти школи укладено відповідно до Зако­нів України „Про колективні договори й угоди”, „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, чинного законодавства Украї­ни, положень Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки України та ЦК профспілки працівників освіти і науки України, регіональної угоди між управлін­ням освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації та Донець­ким об­ласним комі­тетом профспілки працівників освіти і науки України.

Положення цього колективного договору діють безпосередньо і є обов’язковими для дотримання адміністрацією, працівниками школи та профспілковим комітетом.

Даний договір укладено з метою регулювання соціально-економічних, виробничих і трудових відносин, включає зобов’язання сторін, які його уклали, на створення умов для підвищення ефективності роботи школи, реалізації на цій підставі професійних, трудових та соціально-економічних прав і інтересів працівників.

 

Розділ 1. Мета заключення колективного договору

1.4. Сторонами колективного договору є:

– адміністрація комунального закладу «Маріупольська загальноосвітня школа І–ІІІ ступе­нів № 23» (далі – ЗОШ № 23) в особі директора Погорєлової Тетяни Василівни, яка представ­ляє інтереси власника і має відповідні повнова­ження;

– профспілковий комітет (далі – ПК), який відповідно до ст. 247 КЗпП України представ­ляє інтереси працівників Маріупольської загальноосвіт­ньої школи І–ІІІ ступенів № 23 в галузі виробництва, побуту, культури в особі голови ПК Добровольської Людмили Савеліївни.

1.5. Директор Маріупольської ЗОШ № 23 визнає ПК єдиним повно­важним представником усіх працівників ЗОШ № 23 в колективних перего­ворах.

1.6. Сторони зобов’язуються дотримуватися принципів соціального партнер­ства: паритет­ності представництва, рівноправності сторін, взаємної відповідаль­ності, конструктивності й ар­гументованості при проведенні пе­реговорів (консуль­тацій) щодо укладення колективного дого­вору, внесення змін і доповнень до нього, вирішення усіх питань соціально-економічних і тру­дових відносин.

1.7. Положення цього колективного договору діють безпосередньо та є обов’язковими для дотримування адміністрацією, працівниками та ПК.

 

Розділ 2. з соціально-економічних питань

2.1. Адміністрація зобов’язується:

2.1.1. Забезпечувати ефективну діяльність школи, виходячи з фактичних обся­гів фінансу­вання, та раціональне використання позабюджетних коштів для підви­щення результативності роботи школи, поліпшення становища працівників.

2.1.2. Забезпечувати розвиток і зміцнення матеріально-технічної бази ЗОШ № 23, створення оптимальних умов для організації навчально-вироб­ничого процесу.

2.1.3. Застосовувати засоби матеріального і морального стимулю­вання якіс­ної праці.

2.1.4. Здійснювати прийняття на роботу нових працівників лише у ви­падках забезпечення повної продуктивності зайнятості працюючих, і якщо не прогнозу­ється їх вивільнення на під­ставі п. 1 ст. 40 КЗпП України.

2.1.5. Відповідно до замовлень забезпечити працевлаштування в школі випуск­ників педа­гогічних навчальних закладів за отриманою спеці­альністю.

2.1.6. Забезпечувати наставництво над молодими спеціалістами, сприя­ти їх адаптації в ко­лективі та професійному зростанню.

2.1.17. Забезпечити своєчасне (не рідше 1 разу на 5 років) підвищення квалі­фікації педа­гогічних працівників, гарантуючи їм при цьому збереження середньої заробітної плати.

2.1.18. Розподіл навчального навантаження здійснювати за погоджен­ням з ПК. Попе­редній розподіл навчального навантаження на наступний навчальний рік проводити в кінці поточ­ного навчального року, про що по­відомляти працівників невідкладно.

Не обмежувати обсяг навчального навантаження максимальними но­рмами.

Навчальне навантаження менше тарифної ставки встановлювати лише за письмовою зго­дою працівника, або попередивши його за два місяці.

Передавати уроки мистецтва, музики та співів, фізкультури в почат­кових класах спеціаліс­там лише за згодою вчителя початкових класів.

2.1.21. При складанні розкладу навчальних занять забезпечити опти­мальний режим ро­боти:

– для жінок, які мають 2-х та більше дітей віком до 14 років;

– для працівників, які поєднують роботу з навчанням.

2.1.22. Вільний від навчальних занять день для методичної роботи на­давати керівникам методичних об’єднань і вчителям, які мають навантаження об­сягом менше ставки, іншим працівни­кам, у т. ч. похилого віку, виходячи з умов.

2.1.28. Не вимагати від працівника виконання роботи, яка не обумовлена трудовим договором і посадовою інструкцією.

2.1.29. Загальні вихідні встановлюються в суботу та неділю.

 

Відпустки

2.1.32. Графік щорічних оплачуваних відпусток затверджувати за по­годжен­ням з ПК не пізніше 10 січня поточного року і доводити до відома працівників.

2.1.33. Встановити щорічну основну відпустку для:

- педпрацівників - 56 календарних днів;

- технічного персоналу - 24 календарних дня;

(прибиральниця, гардеробниця, двірник, сторож, робітник по обслуговуванню шкільної будівлі, лаборант)

- завгоспа - 28 календарних днів

2.2. Профком зобов’язується:

2.2.2. Сприяти дотриманню трудової дисципліни та правил внутріш­нього трудового роз­порядку.

2.2.5. Оздоровлювати в таборах відпочинку дітей працівників школи.

2.2.6. Сприяти упередженню виникнення трудових конфліктів.

Сторони угоди домовились про таке:

– встановити у ЗОШ № 23 5-денний робочий тиждень;

– надавати відпустки без збереження заробітної плати або з частковим збере­женням лише за наявності особистої заяви працівника;

– надавати додаткові відпустки за ненормований робо­чий день працівникам (до­даток 2).

 

Розділ 3. забезпечення зайнятості

3.1. Адміністрація зобов’язується:

3.1.1. Рішення про зміни в організації виробництва і праці, ліквідацію, реорга­нізацію, перепрофілювання установи, скорочення чисельності або штату працівників приймати лише після попереднього проведення перего­ворів (консуль­тацій) з ПК – не пізніше як за три місяці до здійснення цих за­ходів.

3.1.5. Не допускати економічно необґрунтованого скорочення класів, робо­чих місць. У випадку об’єктивної необхідності скорочення педагогіч­них праців­ників провести його відповідно до чинного законодавства.

3.2. Профком зобов’язується:

 

3.2.2. Забезпечувати захист вивільнюваних працівників згідно з чинним законодавством. Відповідно до ст.184 Кодексу законів про працю України звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (до шести років – ч.6 ст.179 КЗпП), одиноких матерів при наявності дитини віком до чотирнадцяти років або дитини-інваліда з ініціативи власника або уповноваженого ним органу не допускається, крім випадків повної ліквідації установи, коли допускається з обов’язковим працевлаштуванням.

Сторони домовилися, що при скороченні чисельності чи штату пра­цівників переважне право залишатися на роботі у випадку однакової про­дуктивності праці і кваліфікації, крім передбачених законодавством, нада­ється також:

– особам перед пенсійного віку;

– особам, які мають державні та галузеві нагороди.

 

Розділ 4. Оплата праці

4.1. Адміністрація зобов’язується:

4.1.1. Забезпечити в установі гласність умов оплати праці; порядку виплати доплат, надбавок, винагород, інших заохочувальних чи компенса­ційних виплат; положень про преміювання.

Виплачувати педагогічним працівникам винагороду згідно до Положення про преміювання, Положення про виплату щорічної грошової

4.1.12. Доплату за заміну тимчасово відсутніх педагогічних працівни­ків здій­снювати за фактично виконану роботу в межах місячної ставки за­робітної плати відсутнього працівника, або надаються додаткові дні відпочинку.

4.1.16. Встановлювати доплату до посадового окладу у розмірі 10% прибиральникам службових приміщень, зайнятих прибиранням загальних убиралень та санвузлів ( постанова КМУ від 07.01.2001р. № 134).

4.1.17. Забезпечити збереження за працівни­ками місця роботи і серед­нього заробітку за час проходження медичного огляду (ст. 10 Закону України „Про охо­ро­ну праці”).

 

Розділ 5. Охорона праці

5.1. Адміністрація зобов’язується:

5.1.2. Забезпечити суворе дотримання посадовими особами та працівниками вимог Закону України „Про охорону праці” і нормативних актів з охорони праці та техніки безпеки.

5.1.3. При укладенні трудового договору з працівником проінформувати його під підпис про умови праці, наявність на робочому місці небезпечних та шкідливих виробничих факторів, можливих наслідків їх впливу на здоров’я, а також про його права на пільги та компенсації за роботою в таких умовах (КЗпП України ст.29, ЗпОП ст.5)

5.1.5. Проводити навчання і перевірку знань працівників школи, особливо зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою.

5.1.6. Забезпечити видачу миючих засобів працюючим згідно з сані­тарно-гі­гіє­нічними вимогами.

5.1.23. Проводити періодичну експертизу технічного стану оснащення, споруд відносно їх безпечного використання.

 

5.2. Профком зобов’язується:

5.2.4. Проводити у встановленому порядку і строки попередній та періодичний медогляд.

5.2.5. Контролювати постійне дотримання працівниками школи пра­вил внут­рішнього трудового розпорядку, вимог з охорони праці.

5.2.6. На робочих місцях контролювати відповідність санітарно-побу­тових умов вимогам нормативних актів з охорони праці.

5.2.7. Брати участь у розслідуванні нещасних випадків, виробничих травм.

 

Розділ 6. Соціально-трудові пільги, гарантії, компенсації

 

6.1. Адміністрація зобов’язується:

6.1.1. Виплачувати педагогічним працівникам допомогу на оздоров­лення в розмірі не менше посадового окладу (ст. 57 Закону України „Про освіту”).

6.1.5. У разі захворювання педагогічних працівників, яке унеможлив­лює вико­нання ними професійних обов’язків й обмежує перебування в ди­тячому, учнів­ському колективах, або тимчасового переведення за цих чи інших обставин на іншу роботу, зберігати за ними середній заробіток. У разі хвороби чи каліцтва попередній середній заробіток виплачувати до відновлення працездатності або встановлення інвалідності (ст.57 ЗУ „Про освіту”).

 

6.2. Профком зобов’язується:

6.2.1. Організовувати надання допомоги у вирішенні побутових умов, проблем пенсіонерам, які перебувають на обліку у профспілковій організа­ції.

6.2.2. Забезпечити гласність при розподілі путівок. Сприяти організа­ції сана­торно-курортного лікування та відпочинку членів профспілки та членів їх сімей. Путівки для лікування виділяти в першу чергу тим, хто час­то і тривалий час хво­ріє, хронічно хворим, тим, хто перебуває на дис­пансерному обліку за наявністю відповідних документів.

.

6.2.4. Організовувати родинні вечори, вечори відпочинку, присвячені Дню пра­цівників освіти, 8 Березня, Новому року тощо.

6.2.5. Проводити День шанування людей похилого віку. Забезпечити запрошен­ня на свято ветеранів праці та пенсіонерів.

 

Розділ 7. Гарантії діяльності

профспілкової організації

 

Адміністрація зобов’язується:

7.1. Надавати ПК всю необхідну інформацію з питань, що є предме­том цього колективного договору, сприяти реалізації права профспілки щодо захисту трудо­вих і соціально-економічних інтересів працівників.

7.2. Безкоштовно надавати ПК обладнане приміщення, засоби зв’язку, сейф, оргтехніку, канцтовари для забезпечення його діяльності, примі­щення для прове­дення зборів, засідань тощо.

7. 4. Забезпечити звільнення від основної роботи представників або позаштат­них працівників ПК для участі у статутних заходах на різних рів­нях, а також на час короткострокового навчання із збереженням заробітної плати.

7.7. Забезпечити вільний доступ до матеріалів, документів, а також до усіх підрозділів і служб установи (їдальня, медичний кабінет) для здійснення ПК наданих профспілкових прав контролю за дотриманням чинного законо­давства з охорони праці й техніки безпеки, виконанням колдоговору.

 

 

 

Розділ 8. Контроль за виконанням

колективного договору

Сторони зобов’язуються:

8.1. Визначити осіб, відповідальних за виконання окремих положень колектив­ного договору, та встановити термін їх виконання (додаток 12).

8.2. Періодично проводити зустрічі адміністрації та ПК, на яких інфор­мувати сторони про хід виконання колдоговору.

Профком зобов’язується вимагати від власника або упов­новаже­ного ним органу розірвання трудового договору з керівником школи, якщо він порушує законодавство про працю і не виконує зо­бов’язань за колективним дого­вором (ст. 45 КЗпП).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графік роботи працівників

загальноосвітньої школи I-Ш ступенів № 23

м. Маріуполя Донецької області

 

 1. Час початку і закінчення роботи, обідньої перерви встановлюється Правилами внутрішнього розпорядку ЗОШ №23.

В межах робочого дня педагогічні працівники школи повинні виконувати всі види навчально - методичної та науково-дослідницької роботи відповідно до посади, навчального плану.

 1. Для працівників установлюється п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями: субота та неділя. Робота вчителя визначається згідно із розкладом навчальних занять, графіком роботи гуртків, секцій, факультативів, курсів, річним планом роботи, посадовими інструкціями.
 2. Встановити час початку робочого дня для педагогічних працівників за 10 хвилин до початку ранкової фізичної зарядки.
 3. 3 8.00 год. до 8.10 год. проводиться ранкова фізична зарядка.

О 8.15 год. починаються навчальні заняття.

 1. Тривалість щоденної роботи визначається графіками змінності, які затверджує директор школи за погодженням з профспілковим комітетом школи з додержанням тривалості робочого дня.
 2. Графік роботи усіх категорій працівників.
 • Адміністративно-управлінський апарат:

директор, заступники директора з НВР,ВР, завгосп - встановити 40 годин на тиждень з ненормованим робочим днем - з 7.30 до 16.00 годин (перерва 30 хвилин).

 • Робота вчителя визначається згідно із розкладом навчальних занять, графіком роботи гуртків, секцій, факультативів, курсів, річним планом роботи, посадовими інструкціями.
 • Вихователь ГПД - 30 годин на тиждень, за окремим графіком.
 • Бібліотекар - 20 год. на тиждень - 9.00-13.00 год.
 • Секретар - 40 год. на тиждень – 8-00 год. - 16.30 год. (перерва 30 хвилин).
 • Сторож - 12 годин - 19.00 - 7.00 (за окремим графіком)
 • Двірник - 40 год. на тиждень - 6.00 год,-14.30 год. (30 хвилин перерва)
 • Прибиральник службових приміщень - 7.00-15.30 (30 хвилин перерва)
 • Робітник по обслуговуванню шкільної будівлі- 40 год. на тиждень 7.30-16.00 (перерва 30 хвилин)
Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Жовтень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Copyright MyCorp © 2019
uCoz